Mateřská škola Ročov

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání obecně podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání na základní škole a současně poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pedagogičtí pracovníci sledují při své práci stanovené rámcové cíle, které vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání:

- Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
- Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

V naší mateřské škole probíhá vzdělávání na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, což je závazný dokument, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Z něj pak vychází Školní vzdělávací program s názvem „Barevný rok"“, který se zaměřuje na jednotlivé vzdělávací oblasti v souvislosti s ročními obdobími. Tento program obsahuje i tzv. doplňující programy, jako je například „Seznamování se základy anglického jazyka“, „Předplavecký výcvik“, "Cvičení jógy", "Taneční kroužek", "Projektové dny" např. Lampionový průvod, Dýnějáda, Morana, Velikonoční jarmark aj., "Vyrábíme s Radomírem" (ekologie), "Chráníme naši přírodu" (sběr PET lahví a papíru).